ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащита

Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащита

Програма за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда. Програмата е направена, на базата на методологията, установена в международния стандарт БДС EN 62305-2: “Мълниезащита – Част 2. Оценка на риска”. Свали ръководството напълно безплатно тук – Ръководство за употреба на INGESCO SOFTWARE!

Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.
Едни от най-важните елементи, необходими да се направи такава оценка, са:

  • Кероничното ниво / възможна степен за проява на светкавично-гръмотевична дейност/ на района, където се намира сградата /съоръжението/.
  • Типът, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда/съроръжение/- самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи или по-ниски сгради и т.н.
  • Наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни  пренапрежения в електрическа мрежа.
  • Видът на електрозахранването на сградата – земно или въздушно.
  • Степента на пожароустойчивост на сградата.
  • Наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации, както и на средства за пожарогасене.
  • Броят на хората в сградата или в непосредствена близост до нея.
  • От какъв материал е подът на сградата (бетон, керамика и т. н.).

Стандартът, на който следва да отговоря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на междурароден стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”

Нашата фирма Ви предлага следната програма INGESCO за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда.