ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Честo задавани въпроси относно качеството на електрическата енергия?

Честo задавани въпроси относно качеството на електрическата енергия?

 1. Може ли да използвам UPS с лазерен принтер?

Функционалността на UPS се състои в осигуряването на допълнително захранване за нуждите на запазването на важна информация. В случай на прекъсване на захранването, задачите за принтиране продължават да съществуват и се възстановяват едва след отстраняване на аварията. Въпреки това за големите издателски къщи и копирни центрове е най-добре да осигурят допълнително захранване, за да облекчат преноса на данни, а и паметта на принтера.

 1. За моя бизнес компютърът е от съществено значение. Имам ли нужда от UPS?

Непрекъсваемото захранване е не само необходимо, но и в известна степен базово за вас. Сигурността изисква предпазването на системите. Още повече, че IT системите са от първостепенно значение за всяка една компания във всичките ѝ области на действие.

 1. Какво точно представлява Off-Line технологията?

Off-Line е най-простата защита. Компютърът получава захранване от електрическата мрежа без да бъде преобразувана енергията. В случай на възникване на проблем като например прекъсване на електрозахранването или промяна на напрежението, UPS чрез батерията си е в състояние да поддържа и стабилизира напрежението. Използването на тази технология е подходяшо за защита на компютри, работни станции, пасивни терминали и сървъри от ниско ниво.

 1. Какво точно представлява Line Interactive технологията?

Тези устройства работят точно по същия начин, както и Off-Line технологията. Разликата се състои в това, че UPS се управлява от микропроцесор, който изследва и анализира качеството на електрическата мрежа, открива измененията в нея без да се нуждае от батерия, когато това не е абсолютно необходимо. При тази технология ранното изтощаване на батерията се предотвратява. Най-често тези UPS се използват за защита на PC сървъри, Intranet сървъри и Интернет мрежово оборудване.

 1. Какво точно представлява On-Line технологията?

Тази технология основно се характеризира с постоянно качество на захранването през цялото време, без смущения и колебания. Устройствата за непрекъсваемо захранване, работещи с тази технология не поддържат постоянно захранване чрез батерията, по-точно захранването се възстановява чрез преобразуването на променлив ток в постоянен ток. По този начин се изолира натоварването от всякакви колебания на входния ток. Стандартно приложение на тези UPS-и: защита на Internet/Intranet сървъри, защита на телекомуникации и индустриални системи.

 1. Колко важен параметър е изходния коефициент на амплитудата за един UPS

Дефиницията за изходен коефициент на амплитудата е отношението на амплитудата към средноквадратичната стойност на изхода на UPS. Коефициентът на амплитудата за резистивно, капацитивно или индуктивно линейно натоварване или комбинацията от кои да е от тях е =1,41. За нелинейни товари коефициента на амплитудата е доста по-висок и в някои случаи може да бъде дори по-висок и от 2,5. UPS, имащ коефициент на амплитудата около 3 може да осигури захранване за повечето от товарите, които се намират на пазара.

 1. От какъв UPS се нуждае моята компютърна система?

Ако компютърната система се състои от 4 компютъра (без монитори) и сте изчислили приблизителна консумация от 300 VA за всеки един от тях, то тогава се нуждаете от (4X300 VA), т.е. 1200 VA.

 1. Как да изчисля консумацията на компютъра и да избера UPS според нея

Първо определете мощността на устройствата, които искате да защитавате във VA.

Първи начин: ако знаете мощността във ватове, разделете я на cos Ø и ще получите мощността във VA.

Втори начин: ако знаете консумацията в ампери, умножете я по напрежението и разделете на мощността на оборудването и ще получите мощността във VA.

Трети начин: ако знаете вида и броя на оборудването, което ще защитавате. Например: 3 компютъра + 2 принтера + 1 сървър + ……

Съберете мощността на цялото оборудване във VA и определете от таблицата необходимата мощност за всяко едно приложение.

 компютър 300
 сървър 600
 монитор 17″ 80
 монитор 19″ 150
 матричен принтер 50
 струен принтер 150
 лазерен принтер 900
 скенер 60
 1. Какво значи самоуправление на мощностите устройства?

Автономност е времето през което може да се продължи захранването на електрическите заряди когато то не съществува или е по ниско от минималното напрежение от това с което се захранва акумулатора. Трябва да се мери с номинална мощност.

 1. Каквo имате предвид под „шум”?

Електрически шум, разбира се. Електрическият шум заема честотите, които са подобни на кратковременните, с ниски стойности, но с голяма продължителност. Като пример може да се посочи индукцията на радио вълните, причинена от линиите за предаването им. Шумовете често причиняват повече оперативни грешки, отколкото физическите повреди.

 1. Какви видове прекъсване на захранването съществуват?

Могат да се дефинират 4 възможни типа прекъсване на захранването: Излизане от синхронност, отслабване на напрежението, моментен спад на напрежението и непрекъснат спад на напрежението съотвено за по-малко от 1 цикъл, за повече от 1 цикъл, по-малко от 1 минута и повече от 1 минута. Основни причини за това са включване на големи двигатели, дефекти в линията или превключване в мрежата на доставчика. В случаите на излизане от синхронност и дали това ще окаже влияние върху IT системите, компютрите и електронноте компоненти зависи от характеристиките на захранващия източник. Прекъсването на електрозахранването и отслабване на напрежението мрежови прекъсвания с продължителност повече от 300 ms, като причиняват неконтролирано спиране на работата на оборудването. Кратковременните прекъсвания на захранването причиняват размествания в директориите на файловете и в RAM паметта, а много често твърдия диск става нечетлив. Единствено решение на този проблем е използването на UPS.

 1. Колко често настъпват тези прекъсвания?

Като пример в една офис сграда годишно има 36 пренапрежения, 128 претоварвания или повишавания на напрежението и между 5 и 15 спирания на електрозахранването. Всеки един от тези проблеми причинява основно загуба на данни и едно решение е защитата чрез UPS.

 1. Каква е разликата между инвертор и индулатор

И двата термина имат еднакво значение – можете да кажете DC-AC инвертор или индулатор

 1. Какво е предназначението на инвертора?

Инвертора преобразува правия ток от батерията в променлив, обикновено 220 волтa, стабилизиран на изхода, със синусоидална форма на вълната и честота 50 Hz. Доста често синусоидата е „по-чиста” от тази на доставчика на ел. енергия. Тези синусоидални инвертори се използват за захранване на всякакви товари, особено в случаите, когато форми на вълните от типа  „Песенно синусоида”, модифицирана синусоида” и импулси са противопоказани или ограничени поради тяхното влияние върху индуктивни и капацитивни товари. Най-голямото предимство в цената която може да бъде по ниска от половината цена на един синусоиден уред при една подобна мощност.

 1. За какво служи галванизираната изолация на инвертора?

Разделя входната ел.верига от изходната, което позволява смяна на поляритета или събиране на подвижни (свободни) изходи.

 1. Какво е батерия?

Батерията е устройство, което ни разрешава да съхраняваме енергия с помощта на група от електрохимични клетки. Модерните батерии са направени от група от клетки, основно 2V. най-често използваната конфигурация работи с 6 серийни блока по 2V за получаване на номинално напрежение 12V. Трябва да се прави разлика межу презареждаемите батерии (акумулатори) и батерии за еднократна употреба. По-голямата част от първия тип са произведени от олово и калций (PbCa) и са затворени херметически и не позволяват техническа поддръжка, докато направените от никел и кадмий (NiCd) са отворени и има възможност да се отремонтират и поддържат.

 1. Какво означава това силовата електроника?

Силовата електроника е подразделение от електрониката, която е посветена на контрола и преобразуването на енергията. AC/DC, DC/AC и DC/DC преобразувателите са групирани в това подразделение, както и токоизправителите и преобразувателите. Поради тази причина SALICRU може да се нарече специалист в силовата електроника защото активно проучва, развива, произвежда и продава широка гама от продукти в този сектор, за да осигури чисто, безопасно, надеждно, икономично и екологично електрозахранване.

 1. Каквo означава KVA?

KVA е абревиатурата на киловолт ампер (VA). Мощността се класифицира като: Пълна мощност S – измерва се във VA, активна мощност – измерва се във ватове W, реактивна мощност Q – измерва се във VAR.

S= P + Q

P= S * cos Ø

Най-широко използваната в света мярка за мощност на UPS е във VA или KVA (същинска мощност S).

 1. Каквo е променлив ток (AC)?

Променлив ток е електрически ток, който сменя поляритета си. Стандартният променлив ток има форма на синусоида – започва от нула до положителния максимум, връща се до нула, продължава до отрицателния максимум, отново до нула и т.н. По-голямата част от електрическата енергия, която се използва днес е именно променлив ток.

 1. Каквo е постоянен ток (DC)?

Постоянен ток е постоянното протичане на електрически ток през проводник между две точки с различни потенциали. Като противоположност на променливия ток, в този случай електрическия заряд винаги циркулира в посока от точката с по-висок потенциал към точката с по-нисък потенциал. Въпреки че постоянния ток често се отъждествява като константен (напр.захранване от батерия), не всеки ток, който поддържа същия поляритет може да се счита за постоянен.

Crest Factor- коефициент на амплитудата (отношение на амплитудата към средноквадратичната стойност). CF от 1.8 или по-висок означава силно изкривена форма на вълната