ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Мълниезащита

Заземителни уредби

Защита от пренапрежения

Система за защита от корозия

Eнергиен мениджмънт

Ревизия, оценка и диагностика

Проектиране на електроинсталации

Обучение на кадри

Екзотермична заварка "Thermoweld"

Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащита

Мълниезащита

Пълен инженеринг: Проектиране, диагностика, поддръжка, и изграждане
Инсталацията за мълниезащита, която е проектирана и излълнена според съвременните действащи международни норми IEC 62305-3 и NFC 17-102 за мълниезащита, както всеки един процес, в който участват природни феномени, не може да осигури абсолютна защита на структурите, сградите, хората или обектите, които трябва да предпазва. Въпреки това, при използването на ефективно проектирана мълниезащита, рискът от щетите, причинени от мълнии, може да бъде значително намален.

Изграждаме комвенционални мълниезащитни уредби, включително и изолирани системи за мълниезащита като използваме голямо разнообразие материали. Конвенционалната мълниезащита се изгражда с мълниеприемникови пръти, мълниезащитни въжета и комбинация от тях, мълниезащитни мрежи или контути положени върху покриви на принципа на фарадеевия кафез и франклиновия прът. Изграждаме също така мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие.

Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид мълниезащита за различни уредби като например:
Мълниезащитни уредби за подстанции средно и високо напрежение, жилищни сгради и промишлени предприятия, центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, бензиностанции и газстанции, резервоари, газоотводни тръби, телекомуникационни централи и станции, петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, вятърни и фотоволтаични електроцентрали.

ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

Пълен инженеринг: Проектиране, диагностика, поддръжка, и изграждане
Заземителните уредби имат няколко цели:
• Да намалят риска от смърт на хора и животни.
• Да се създаде път с нисък импеданс за повредени токове към земята (късо съединение) за активиране ефективната дейност на защитите.
• Подобряване на системата за мълниезащита и запазване на крачното и допирното напрежение в рамките на нормираните граници.
• Да се предотврати появата на високи разлики в потенциала, опасни за хората и устройствата.
• Да се подобри оперативната надеждност на устройствата.
• Да се създаде сигурен път за разсейване на статичните заряди и смущения.

Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид заземител за различни уредби например: за подстанции (средно и високо напрежение), за вятърни и фотоволтаични електроцентрали, за намаляване на високочестотното излъчване (signal reference grid) в компютърни центрове, за защита от електростатична индукция, за центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, за резервоари, газоотводни тръби, за телекомуникационни централи и станции, за петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, за басейни, за електронни чувствителни уредби и комуникационни линии (телефонни, радиотранслационни), за болници и хирургии, за електропроводни въздушни линии (стълбове) за високо и средно напрежение, заземителни уредби за електроразпределителни стълбове (ВН/СрН), за трафопостове, за мълниезащита и др.

ЗАЩИТА СРЕЩУ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

Статистистика показва, че пренапреженията, генерирани от мълнии и от електрически комутации, причиняват повечето от електрически повреди в домовете, офисите и съоръженията. Не е необходимо една мълния да падне точно върху дадена уредба или съоръжение, за да демострира своето въздействие. Даже едно поданение на разстояние 2000 м от уредбата, може да индуцира в нея пренапрежения поради магнитно, галванично, и капацитивно куплиране и да повреди чуствителното електронното оборудване, съдържащо се в уредбата.
При защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения ние извършваме следните дейности:
• Оценка на риска на сградите срещу пренапрежения от атмосферен и комутационен произход.
• Диагностика на екранираните и предпазни системи, съществуващи в сградите.
• Избор на защитни устройства срещу пренапрежения според:
- допустимите нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването, което трябва да бъде защитено.
- системата на заземяване на ел. захранване (TNS, TNC, TNC-S),
- максимално продължително работно напрежение (Uc) и др.
• Монтиране на защитни устройства срещу пренапрежения за защита на електронна, далекосъобщителна, електрическа и чувствителна техника.
• Монтиране на защитни устройства срещу пренапрежения за защита на системите за измерване, контрол и управление.
• Монтиране на фини филтри срещу пренапрежения в крайните контакти или при специално предназначени за целта разклонители.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

Корозията е агресивна форма на ръждясване. Ръждясването на всеки резервоар за гориво или газова тръба може да бъде фатално. Тежките резервоари, служещи за съхранение на гориво, както и тръбите за газ и петрол, могат да изглеждат неразрушми, но с течение на времето стоманата остарява и това личи по ръждясването. Понякога ръждата се появява само на повърхността на стоманата и не предизвиква сериозни притеснения, но ако е заровена във влажна почва с изобилна естествена органична материя, процесът на ръждясване може да се ускори. Това наричаме корозия. С времето корозията води след себе си структурни проблеми, причинявайки появата на пукнатини и дупки в стоманата.
Ние предлагаме различни услуги с цел да се противопоставим на корозията.
Проектиране и изграждане на предпазни мерки срещу корозия на метални тръби, заземителни инсталации, цистерни за съхраняване на газ, нефт, водоснабдяване, резервоари (цистерни, съдове за течен газ), и др.
Някои от услугите които предлагаме, свързани с тази тема са:
• Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на системи за катодна защита с "жертвени аноди" или катодна защита с външен източник на ток
• Измерване и поддръжка
• Доставка на системи за катодна защита (жертвени аноди, катодни станции, преносими и постоянни медно-сулфатни електроди (CuSO4) и др.)
• Ревизия, поддръжка и диагностика на системи за катодна
Ако искате да знаете повече за електрохимическата защита от корозия (ЕХЗ), моля посетете нашия друг уеб сайт: http://cathodic-protection.eu

ПРОУЧВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Проучване качеството на енергията: Фирма Парадайс Електрик Консулт ЕООД извършва изследвания и анализи, свързани с качеството на електроенергията на електрическите системи на жилищни сгради и предприятия.

Много често е трудно да се определи дали повредата на уреди или софтуери е предизвикана от смущения в електрическата система, която ги захранва, защото често тези признаци са идентични с признаците, предизвикани от други причини. Ето защо е необходимо да се направят проучване и анализ на електрическата система, за да се определят причините. Изследването е най-важният инструмент при определянето източниците на смущения.

• Техническо заснемане и диагностика на инсталирани системи.
• Регистрация на електрически параметри: напрежение, ток, честота, мощност, енергия, смущения и пулсации, хармоници, междинни хармоници и др.
• Регистрация на събития, като спадания и нараствания, преходни процеси, прекъсвания и резки промени в напрежението.
• Оценяване и определяне на изпълнението на нормативите.
• Решение на проблеми при чувствителни ел. натоварвания.
• Ревизия на защитни токове (прекъсвачи, автоматични предпазители).
• Откриване и отстраняване на проблеми в електрическата мрежа:

След приключване на техническото заснемане и регистрацията на ел. параметрите, с цел достигане до най-ефективните, надеждни и икономични решения, ние използваме професионални софтуери за анализ, симулация и моделиране на анализираните електрически мрежи.

Енергиен мениджмънт: Фирма Парадайс Електрик Консулт също така извършва и енергиен одит на големи и малки предприятия с цел да намали електрическите им загуби и енергийните им разходи. Това спомага до голяма степен и за опазването на околната среда.

Тези анализи са насочени към съоръжения, използвани в електрическата система в предприятия като: Осветление, Двигатели, Трансформатори, Разпределителни линии и др.

След изследванията се вземат следните мерки:

1. Въвеждане на технически мерки за намаляване на загубите.
2. Осъвременяване, рехабилитация и поддръжка на снабдяващите електрически системи, трансформатори и двигатели.
3. Проектни решения, поддръжка и подобрение на инсталираните системи, както и удостоверяване на качеството им.
4. Коригиране фактора на мощността (cosφ), динамична компенсация, компенсация на ел. мрежи с хармоници, доставка и монтаж на ККУ.

РЕВИЗИЯ, ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

Ревизията, диагностиката и поддръжката е необходимост при всяка мълниезащитна уредба. В действителност някои компоненти могат да загубят ефикасността си с течение на времето, поради корозия, неблагоприятни атмосферни влияния, механични удари и попадение на мълнии. Механическите и електрически характеристики на една мълниезащитна уредба трябва да се поддържат постоянно с цел да отговарят на нормативите и ефективността на цялата система.
Ревизията и диагностиката се състоят от следните действия:
• Заснемане на съществуващите системи.
• Оценка и проверка на ефективността на съществуващите мълниезащитни уредби.
• Измерване на специфичното съпротивление на почвата.
• Измерване на еквипотенциалното свързване (съпротивление) за установяване на качеството на вързките между различните елементи на заземяването.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

В проектирането на електроинсталации се включва:
• Изготвяне на проектни документации по част Електро на строителните обекти във всички фази по ЗУТ - идеен проект, технически проект и работен проект.
• Проектиране на вътрешните ел. инсталации на жилищни и обществени сгради, фабрики, заводи, търговски обекти, спортни съоръжения и др.
• Проектите за вътрешни ел. инсталации се изработват съгласно предоставени архитектурни чертежи на обекта, както и задания от другите специалности (ОВ, ВиК, технология, дизайн и пр.).
• Изготвянето на ПУП, кабелно захранване и улично осветление става по представен ситуационен план или заснемане на място.
• Проектиране на мълниезащитна и заземителна уредба за фотоволтаични системи

ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ

Парадайс Електрик Консулт ЕООД има много ясна мисия – да предлага необходимите знания и опит за постигане на една ефикасна, сигурна и надеждна електрическа система. Това ще спомогне да се повиши техническото и професионално ниво на инженерите, техниците, проектантите, инвеститорите и изпълнителите в този бранш. За тази цел предлагаме специализирани семинари на различни теми:
• Възобновяеми източници
• Качеството на енергията и енергиен мениджмънт
• Електромагнитна съвместимост
• Мълниезащита
• Заземителни уредби за всякакъв вид инсталации и съоръжения
• Защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения
• Координация на изолацията

Екзотермична заварка Thermoweld

Това е процес на електрическо свързване посредством екзотермични заварки, изключително ефикасни и лесни за приложение, без да се налага употребата на външен източник на енергия, газови бутилки или други съоръжения, които обикновено се използват при конвенционалните заварки.

Всеки работник или електротехник с минимална подготовка може да използва калъпите от графит, проектирани и изработени от компанията ThermOweld за различни видове заварки. В резултат на този процес се постига трайна електрическа и молекулярна връзка, която не може да се разхлаби или корозира. В сравнение с обикновените клеми с болтова връзка, които са най-широко използвани в България, връзката ThermОweld е много по-ефективна и надеждна. Тази екзотермична връзка е много по-издръжлива на високите стойности на тока, отколкото проводниците, свързани чрез нея.

Използването на заваръчния материал ТhermOweld при висока температура води до химична реакция между специалните му съставки на прах – меден оксид и алуминий. Химичната реакция се извършва в калъп от графит. При достигане на необходимата температура, заваръчният материал се разтапя и се стича към кухината на калъпа, където се намират проводниците, които трябват да се съединят. Готовата заварка се охлажда за кратко време и калъпът може да се свали и да се направи следващата заварка.

Фирма Парадайс Електрик Консулт предлага голямо разнообразие от калъпи и заваръчен материал за правене на екзотермични заварки за изграждането на заземителни уредби. Eкзотермичните заварки са предназначени за всички сфери на енергетиката, информатиката, телекомуникациите, както и за други важни индустриални отрасли.

Предлагаме Ви ефективни и надеждни заземителни връзки с изключително високо качество!

Безплатен софтуер за проектиране на мълниезащита

Програма за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда. Програмата е направена, на базата на методологията, установена в международния стандарт БДС EN 62305-2: “Мълниезащита -Част 2. Оценка на риска”.

Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.

Едни от най-важните елементи, необходими да се направи такава оценка, са:

• Кероничното ниво / възможна степен за проява на светкавично-гръмотевична дейност/ на района, където се намира сградата (съоръжението).
• Типът, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда (съоръжение) – самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи или по-ниски сгради и т.н.
• Наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни пренапрежения в електрическа мрежа.
• Видът на електрозахранването на сградата – земно или въздушно.
• Степента на пожароустойчивост на сградата.
• Наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации, както и на средства за пожарогасене.
• Броят на хората в сградата или в непосредствена близост до нея.
• От какъв материал е подът на сградата (бетон, керамика и т. н.).

Стандартът, на който следва да отговоря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на междурароден стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”.

Нашата фирма Ви предлага следната програма http://calculus.ingesco.com/users/sign_in?locale=bul за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда.

За нас

Парадайс Електрик Консулт ЕООД извършва консултантски и специализирани инженерингови услуги в областта на мълниезащитата, заземяването и катодната защита от корозия.

Фирмата предлага и защита срещу пренапрежение, електромагнитна съвместимост, изграждане на електрически инсталации и услуги, свързани с енергийния мениджмънт.

Визия и мисия

Парадайс Електрик Консулт ЕООД гарантира безопасността на хора и материални блага чрез прилагане на съвременни технологии в сферата на мълниезащитата, заземяването и катодната защита от корозия.

Фирма Парадайс Електрик Консулт ЕООД се стреми да бъде вашия предпочитан партньор в областта на мълниезащитата, заземяването и катодната защита от корозия, както и да допринася за професионалното развитие на млади инженери в цяла България чрез провеждане на обучения на темите: Мълниезащита и заземяване, Защита от атмосферни и комутационни пренапрежения, Повишаване качеството на електроенергията, Енергиен мениджмънт и Катодна защита от корозия.

Високаквалифицирани експерти

с дългогодишен опит в сферата на мълниезащитата и енергийния мениджмънт
инж. Ернесто Нориега Стефанов
Управител

През 2008 година Ернесто създава българската компания Парадайс Електрик Консулт ЕООД.
Прочетете повече за нас ТУК.