ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения

Системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения

  1. Имаме добро заземяване, нуждаем ли се от защита от пренапрежения?

Доброто заземяване е важно, за да работят добре устройствата за защита от пренапрежения. Основните променливотокови устройства за защита от пренапрежения са проектирани за да отведат пренапреженията в земята чрез осигуряване на минимално съпротивление по пътя на тока.

Без защита от пренапрежения в електрическите табла, пиковата вълна ще намери друг път към земя. В много случаи този път е през електрическата и електронната апаратура. Ако нивото на издръжливост на компонентите на електронното оборудване е по-ниско от нивото на пренапрежение, тогава високите стойности на тока ще преминат през чувствителните електронни системи и ще доведат до тяхното повреждане.

  1. Никога не сме имали проблем с пренапрежение, защо е необходимо да имаме защита от пренапрежение?

Днес няма места по света, където да липсват инциденти и загуби от пренапрежение. Мълниите са една от основните причини за това. Днешното електронно оборудване е по-компактно, по-бързо и по-чувствително на пренапрежения, отколкото старото поколение електронно оборудване. Големият брой свързани помежду си устройства за контрол и комуникации увеличава още повече тяхната уязвимост и чувствителност.

  1. Скъпа ли е пълната защита от пренапрежения?

Пълната защита е една от най-евтините предпазни мерки, която може да си купите. Стойността на системата, която притежавате е далеч по-висока от тази на пълната защита. Щетите, които може да причини едно пренапрежение за 10-годишен период надвишават стойността на пълната защита от пренапрежения.

  1. Какво е surge protective devices (устройство за защита от пренапрежения)?

Основно това е устройство, което се монтира между вашия компютър или друго електронно оборудване и изхода на електрическата система (контакта) и защитава оборудването и комуникационните линии от пикове в напрежението (пренапрежения). Входното напрежение (захранването) трябва да премине през това устройство, за да достигне до вашите уреди. Устройството за защита от пренапрежения регулира тока или чрез блокиране, или чрез отвеждане към земя на всяко небезопасно напрежение. Обикновено са разположени в кутия и имат няколко силови изхода. По-добрите версии разполагат с поне още един изход за данни – за защита на телефон, факс или модем от пренапрежение, постъпило през телефонната линия.

  1. Устройствата, които се включват директно в ел. контактите, не са ли достатъчни?

Не. Защитните устройства срещу атмосферните и комутационните пренапрежения се монтират в главните и разпределителни електрически табла на блоковете и сгради. Освен това задължително трябва да има още едно устройство, което да се свързва с всички входни облужващи линии (телефонна линия, сигналия кабел на телевизора, LAN мрежа и др.)

  1. Каква е препоръчаната минимална стойност Iimp за защитните устройства (ТИП 1+2) срещу пряко попадение на мълния?

Като се има предвид това, което казва международният стандарт IEC 61643-1, когато се получават пренапрежения поради попадение на мълния върху инсталацията, енергията която може да ни навреди е 50 % от цялата енергия на мълнията . Освен това вероятността от падането на една мълния от 200 KA върху една сграда от 5000 m2, е веднъж на всеки 20 000 години. Въз основа на това можем да стигнем до следното заключение: че арестер, който се подбира за една трифазна електрическа мрежа не трябва да има по-висока стойност от 25 KA (максимален импулсен ток Iimp) или 50 kA за монофазна мрежа.

  1. Какви мерки трябва да се взимат за да се ограничат пренапреженията?

– Да се избягват затворени контури разположени на големи площи, както и същото трасе за слаботокови и силнотокови и слаботокови и силнотокови проводници.

– Да се избягва кръстосване на спонове проводници и да се предвиждат достатъчно разтояние между тях.

– Да се вземат предвид уреди или инсталации (асансьори, мълниетводи), които герерират пренапрежения. Да се идентифицира тяхното положение по отношение на чуствителното оборудване и, или се осигурява достатъчно разстоание, или се инсталира защитно устройство.

– Препоръчва се изполвването на екранирани кабели и оборудване, еквипотенциално заземяване, като се използват възможно най-къси гъвкави ленти между всички входни или изходни метални части на сградата.

– Да се вземат предвид различните ситеми за заземяване в сградата, за да се избере правилно защитата от пренапрежение и да се избягва TN-C система ако има чуствително електрооборудване в инсталацията.

– Да се изберат правилно защитните устройства. За предпочитане са дефектнотокови защити селективен (тип S) за защита от индиректен допир, с цел избягване на лъжливи изключвания.

  1. Какви са допустимите нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването?

Съгласно стандарта IEC 60364-4-44, IEC 60664-1 и IEC 60730-1 допустимите нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването се класифицират  в четири класа /категории/.

Таблица 1.  Нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването

tablisa

  1. Какви са защитните режими от пренапрежения?

Общ режим: Пренапрежение в общ режим се появява между работните проводници и земя, тоест фаза/земя или нула/земя. Работен проводник биба не само фазовия, но и нулевия. Този вид пренапрежения уврежда консуматори, свързани към земя (клас 1) или оборудване, което не се заземено, но се намира в близост до земя и има малка изолация (няколко киловолта).

fig1

Оборудване от клас 2, което не се намира близо до земен потенциал, е теоретично защитено.

Атмосферните пренапрежения, предизвикани от попадение на мълния предизвиква разлика в потенциалите в общ режим и може да предизвика разлика в потенциалите в диференциален режим.

Правилното решение се състои в едновременното използване на общ“ и диференциален“ режим.

Общият защитен режим се отнася за всички видове системи на заземяване.

Диференциален режим: Пренапрежение в диференциален режим се появява между самите работни проводници фаза/фаза или фаза/нула. Този вид пренапрежение има голям разрушителен ефект за всички консуматори, свързани към електрическата мрежа, особено чувствителното оборудване.

fig2

Диференциалният режим се отнася за TT система. Това пренапрежение се отнася и за TN-S система, ако има значителна разлика в дължината на нулевия и защитния (PE) проводник.

  1. Какво е координация на изолацията?

В най-широкия смисъл координацията на изолацията включва всички мерки за предотвратяване на щетите, които могат да бъдат причинени от пренапрежения в електросистемата. Според дефиницията на IEC координацията на изолацията е „съотношението между ниво на издържливост на техниката и характеристиките на защитните устройства, така че изолацията да бъде защитена от пренапрежения.” В този смисъл катодните отводители са първата защитна линия.

 

 

Save