Какво оказва влияние на съпротивлението на заземителя?

заземител-заземяване

Американският електрически код (NEC) изисква минималната дължина на контакт на заземителния електрод (код) с почвата да бъде 2,5 метра . В българските наредби не са определени минимални размери на заземителните колове, често се използват заземители от винкел, като през последните години се наблюдава тенденция за използване на плътни стоманени заземителни колове с кръгло сечение, най-често поцинковани с дължина 1,5 метра и диаметър 20 mm.

Почвената композиция ( вида на почвата), съдържанието на влага, температурата оказват влияние върху специфичното съпротивление на почвата, затова се препоръчва заземителните колове да се разполагат възможно най-дълбоко в земята, за да бъдат максимално ефективни.

Четири са факторите, които влияят на съпротивлението на заземителя:

  1. Дължина/дълбочина на заземителните колове

Много ефективен начин за намаляване на специфичното съпротивление на почвата  е набиването на заземителните колове в дълбочина. Почвата не е еднородна и нейното съпротивление  може да бъде непредсказуемо.

Заземителните колове трябва да се монтират под линията на замръзване на почвата. Обичайно удвояването на дължината на заземителните колове намалява съпротивлението с допълнително 40%. В случаите, когато не може да се използва дълбочинно заземяване – скалисти почви, гранит, може да се приложат алтернативни методи с използване на подобрител за заземяване.

2. Диаметър на заземителните колове

Увеличаването на диаметъра на заземителните колове  оказва малко влияние върху намаляването на съпротивлението. Дори и да удвоите диаметъра на заземителните колове, съпротивлението ще се намали с 0%.

3.Брой на заземителните колове

Друг способ за намаляване на съпротивлението е използване на няколко заземителни кола. При този метод повече от един заземителен електрод се набива в земята и се свързва друг набит електрод успоредно. За да бъде ефективно това решение, разстоянието между допълнителните електроди трябва са бъде поне равно на дълбочината на набитите електроди. Ако не се създаде необходимото разстояние между електродите, сферите им на влияние се препокриват и съпротивлението не може да бъде намалено.

  • Заземителна система

Обикновената заземителна система се състои от  един заземителен кол, набит в земята.

По-сложната заземителна инсталация съдържа множество свързани заземителни колове, мрежа , плочи и заземителни връзки. Подобни заземителни инсталации се монтират в подстанции- ниско, средно, високо напрежение, комуникационни станции, офис сгради. Сложните заземителни инсталации чувствително намаляват специфичното съпротивление.

Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид заземител за различни уредби например: за подстанции (средно и високо напрежение), за вятърни и фотоволтаични електроцентрали, за намаляване на високочестотното излъчване (signal reference grid) в компютърни центрове, за защита от електростатична индукция, за центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, за резервоари, газоотводни тръби, за телекомуникационни централи и станции, за петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, за басейни, за електронни чувствителни уредби и комуникационни линии (телефонни, радиотранслационни), за болници и хирургии, за електропроводни въздушни линии (стълбове) за високо и средно напрежение, заземителни уредби за електроразпределителни стълбове (ВН/СрН), за трафопостове, за мълниезащита и др.