Правила за монтаж на защитните устройства срещу пренапрежения

surge protective device-katoden otvoditel
 1. Ефектът от попадането на потенциала в кабелите (Effect of Lead Inductance)

За да се намали ефектът от падането на потенциала в кабелите  и да се извлече максимална полза от използването на устройствата за предпазване от пренапрежения, се препоръчва инсталирането на фазите и нулата да стане във форма на буквата „V”

Ако това не е възможно поради използването на кабел с по-голямо сечение от това на защитния елемент, препоръчва се да се използват възможно най-къси кабели, като сумата от общата дължина на кабелите, използвани между частите на защитното устройство, не надхвърля 50 см.

2. Инсталационни критерии за монтаж на ЗУП

 • Връзките трябва да бъдат възможно най-къси. Не трябва да се превишава разстоянието от 50 см, за да се защити ефективно електрически товари.
 • За да се спази правилото на най-късото възможно опроводяване – L < 50 cm – фазите и неутралата трябва да бъдат директно свързани към прекъсвача, заземителната връзка трябва да бъде свързана към заземителната клема на защитното устройство срещу пренапрежения
 • Според техническа препоръка на производителя на предложените защитни устройства се изисква минимално сечение от 6 mm2 или 10 mm2  за свързващите кабели на катодните отводители.
 • Използването на захранващи гребени е препоръчително, тъй като те осигуряват оптимално опроводяване.
 • Входящите проводници – фаза, неутрала и РЕ, трябва да бъдат здраво свързани, за да се намалят контурните повърхности.
 • Входящите проводници на ЗУП трябва да бъдат отдалечени от изходящите проводници, за да се избегне смесването на кабелите със смущения със защитените кабели.
 • Кабелите трябва да бъдат изравнени спрямо металните рамки на таблото, за да
 • се минимизират рамковите контури и от там да се използва ефекта за екраниране срещу смущения.
 • Ако в таблата има инсталирани дефектнотокови защити, арестерите трябва да се инсталират горестоящи на тях, за да бъдат дефектнотоковите защити нечуствителни към смущения, породени от арестерите. Също така те се поставят низшестоящи спрямо главния прекъсвач на таблото.
 • Висшестоящите предпазители спрямо арестерите ще позволят разделянето на устройството от останалата част на инсталацията в случай на късо съединение (ако стойността на късото съединение е по-голяма от стойността на тока, която може да приеме инсталираната вътрешна защита, положена в арестерите или поддръжка.:
 • Неговата изключителна възможност трябва да бъде съвместима с изключвателната възможност на инсталацията.

Моля, свържете се с нас на office@paradise-electric.eu за безплатнa консултация по избор на тези защитни устройства.