Смущения в електрическото захранване

surge damage

1) Пикове

Резултат от моментни смущения в напрежението, като например, когато се изключва захранването на някои уред. Те могат да доведат до късо съединение и да унищожат натрупана информация. Решение: изолиран трансформатор или UPS

2) Пренапрежение

Обикновено е причинено от отпадането на голям електрически товар или от разряд на електричество в атмосферата, мълнии и от комутациии в електрическата мрежа. Те могат да доведат до непоправими повреди в микрочиповете, изгаряване на хардуерни компоненти или прекъсване на трансфера по модем.  Решение: защитни устройства срещу пренапрежение, или UPS с двойно преобразуване (on-line).

3) Спад в напрежението

Обикновено е причинено от включването на електрически двигатели, уреди с голяма мощност, едновременното включване на много консуматори или повреда в захранването. Причинява неправилно действие или внезапни изключвания при компютрите и при оборудването с процесорен контрол. Твърдите дискове в този случай могат да променят данните или да ги запишат на прогрешно място, а частите на електромоторите се износват по бързо. Решение: стабилизатор на напрежение или UPS

4) Прекъсване на напрежението

Прекъсване с продължителност по-голяма от четвърт период на захранващото напрежение – 10 ms, обикновено се причинява от проблеми в захранващата система. Причинява неочаквани и повреждащи изключвания на всякакво електрическо оборудване. Могат да доведат до късо съединение и да унищожат натрупаната в RAM паметта или в Cache информация или повреди по твърдия диск.  Решение: UPS, която позволява на оборудването да се изключи или да продължи да работи без нарушаване на работния режим.

5) Хармоници

Герераторите  в променливотовите енергийни мрежи им доставят синусоидални напрежения и би трябвало в резултат да протичат синусоидални токове. Нещо повече, необходимо е да има еднакви токове във всяка от фазите на трифазните мрежи и съответно да няма ток в нулевия проводник. В действителност значителна и непрекъснато нарастваща част от товарите са нелинейни, което обуславя несинусоидални токове. Такива товари са всички електронни апаратури, чийто вграден токоизправител консумира ток само през малка част от периода на мрежовото напражение, т.е. ток със силно несинусоидална форма. Други типични примери за товари с несинусоидален ток са електронният баласт на флуоресцентните лампи и драйверите на електродвигателите с променлива честота  на въртене.

Добре известно е, че всеки несинусоидален ток представлява сума от синусоидален ток с мрежова честота F (основен хармоник) и също синусоидални токове с честоти nF, където n е произволно положително цяло число (n-ти хармоник). Протичането токовете на хармониците в мрежата създава напрежения с тяхната честота, т. е. и мрежовото напражение престава да е синусоидално.

Най-съществените отрицателни ефекти от наличието на хармоници са:

– Претоварване на нулевия проводник на трифазни мрежи. Сумата от токовете на основния хармоник на трите фази, протичаша през него, е 0, докато сумата на хармониците не е 0 и дори може да надхвърли тока на фазите. Според статистически изледвания, токът в нулевия проводник на електрическите мрежи в търговски сгради е 1,5-2 пъти по голям. Безспорно това трябва да се има предвид при проектирането на мрежите.

– Енергийните загиби в трансформаторите нарастват (те са правопропорционални на квадрата на честотата), например около 2 пъти в комуникационни системи, което означава допълнително нагряване и намаляване на експлоатационния срок.

– Възможно е грешно задействане на предпазни релета о контактори във фазите от увеличената амплитуда на тока. От друга страна, токът в нулевия проводник може да задейства устройствата за предотвратяване на кражбата на електроенергия.

– Много управляващи блокове (например тиристорните) осъществяват изключване при преминаване на мрежовото напрежение през нулата. При наличие на хармоници могат да се получат грежни изключвания.

За реално избягване на влиянието на хармониците върху товарите в дадена мрежа трябва амплитудите им да са в определени граници, с което се осигурява електромагнитна съвместимост. Тя включва няколко основни фактора. Емисионното ниво (EL) е сумата на създаваните хармоници в произволно място на мрежата. Максимално допустимата стойсност на  EL на дадено устройство се нарича емисионна граница. Например според стандарта EN 61000-3-2, токовете на хармониците в мрежи ниско напрежение клас А (в който влизат домашните) трябва да са най-много 1.14 А на 5-ия хармоник, 077 А на 7-ия, 033 А на 11-ия и 0,21 А на 13 –ия. Решение:  Анти-хармонични активни филтри на испанската фирма Salicru.

6) Защо трябва аз да се притеснявам за проблемите със захранването?

Защото дори и малките разриви в електрическото захранване могат да разтушат вашия компютър, мрежа или друго чуствително електронно оборудване като например банкомати и касови апарати или уреди за следене и контрол. Най малкото, проблемите в захранването причиняват загуба на информация и непредвидени изключвания на оборудването. И най-лошото е че, “лошото захранване” може да повреди или разруши оборудването Ви.

7) Какви за симптомите на “лошото захранване”

Обикновено лошото захранване причинява трептене на екрана на мониторите и на индикаторите на компютъра или бръмчене, неочаквани грешки при пренасянето на информацията, внезапна загуба на интернет достъп, затваряне на програми, прекъснат трансфер на модема и повреда на твърдия диск.

8) Какви са последиците от проблемите в ел. захранването?

Дори проблеми в захранването на монитора могат да Ви струват пари. По всяко време прекъсването на захранването забавя Вашата работа, това е Вашето ценно време и Вие го губите, а загубеното време струва пари. По-сериозен и скъпоструващ е фактът, че проблемите в захранването могат не само да деформират ценна информация, но могат за постоянно да разрушат компютри, мрежи и друго прецизно електронно оборудване.

9) Как може да се избегне този проблем?

Като винаги свързваме чуствителното електронно оборудване към сталибизатори, защитни устройства срещу пренапрежение или за най-добра защита, непрекъсваем източник на електроенергия- UPS. Проблемите като спиране на захранването не могат да бъдат премахнати, но повредите, които те причиняват могат да бъдат предотвратени с UPS, защото той поддържа постоянно захранване, докато системата бъде безопасно изключена.