Защита на фотоволтаични централи от вторично действие на мълнии

Всяко попадение на мълния води след себе си вторични непреки последствия в околността на радиус повече от 2 км. Ето защо вероятността една мълния да повлияе непряко върху една фотоволтаична централа е много по-голяма от това мълния да я порази пряко. Следователно може да се каже, че една фотоволтаична централа през полезния си живот е подложена повече на вторични влияния на мълнии, попаднали в близост до нея, отколкото върху самата нея.

Вторичните ефекти от мълнии върху фотоволтаичните централи могат да се дължат на галванично, индуктивно и капацитивно куплиране. Колкото по-голяма е опасността от попадение на мълнии, толкова по-сериозни мерки за защита от пренапрежение и от преходни смущения трябва да се вземат. Според стандарт БДС EN 62305 – 2:2011г. едно от важните условия за ефективната работа на вътрешната защита е осигуряването на едно добро изравняване на потенциалите.

Индуктивното куплиране може да възникне във фотволтаичните модули, в кабелите на модулите и в главната постояннотокова мрежа. Индуктивното куплиране намалява наполовина, когато фотоволтаичните модули имат метална рамка. За да не се увеличава това индуктивно куплиране, е препоръчително да се поставят кабелите от положителния и отрицателния полюс от постояннотоковата мрежа възможно най-близко един до друг.

Според официалните статистики и оценки на щетите 1/3 от рекламациите на застрахователните компании, в това число непреките разходи и прекъсванията на електрическия ток, са причинени от пренапрежения.
Елементарни изчисления показват, че инвестицията в защита от пренапрежения е рентабилна. Общият разход за осигуряване защитата на едно фотоволтаично съоръжение не надвишава 2% от общата инвестиция за проекта. При отсъствие на система за защита от пренапрежение съществува огромен риск от загуба на останалите 98% вложения. Вероятността това да се случи е доста голяма като се има предвид факта, че минималия живот на всяка централа е 20 години.

Забележка:
Винаги където има инсталирана външна мълниезащитна уредба трябва да се инсталира защитно устройство I+II Class, a където няма инсталирана външна мълниезащита може да се инсталира устройство II Class.

Парадайс Електрик предпага голямо разнообразие защитни устройства за фотоволтаични централи:

Например:

  • За фотоволтаични централи, защитени с външна мълниезащитна инсталация:

PV PROTEC BR 5/1000 Y TD: КЛАС I+II:  МОДУЛЕН, I imp = 5kA/полюс

  • За фотоволтаични централни, без външна мълниезащитна инсталация:

           PV PROTEC CR 40/1000 Y TD: КЛАС II:  МОДУЛЕН, Imax = 40kA/полюс

SPDs

  • За фотоволтаични централи, защитени с външна мълниезащитна инсталация:

PV SAFEBLOC BR 12.5/1000 TCG: КЛАС I+II:  I imp = 12.5kA/полюс

  • За фотоволтаични централи, без външна мълниезащитна инсталация:

        PV SAFETEC CR 50/1000 Y TD: КЛАС II:  I max = 50kA/полюс

SPD1

Предимства на технологията SAFETEC “всичко в едно”

ИЗПОЛЗВАЙТЕ SAFETEC, НАЙ-НАДЕЖНОТО РЕШЕНИЕ НА ПАЗАРА
–    Патентовано решение в световен мащаб
–    Няма утечен ток
–    Технологията с най-ниско ниво на защита по напрежение (Up)
–    Контролирано изключване
–    Имунитет срещу временни свръхнапрежения (TOVs)
–    Функция срещу претоварване
–    Функция за превенция от дъги с помощта на въртящ се диск