Защита от пренапрежения

Surge Protection

Какво представлява защита от пренапрежения?

Статистистика показва, че пренапреженията, генерирани от мълнии и от електрически комутации, причиняват повечето от електрически повреди в домовете, офисите и съоръженията. Не е необходимо една мълния да падне точно върху дадена уредба или съоръжение, за да демострира своето въздействие. Даже едно поданение на разстояние 2000 м от уредбата, може да индуцира в нея пренапрежения поради магнитно, галванично, и капацитивно куплиране и да повреди чуствителното електронното оборудване, съдържащо се в уредбата.

При защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения ние извършваме следните дейности:
 1. • Оценка на риска на сградите срещу пренапрежения от атмосферен и комутационен произход.
 2. Диагностика на екранираните и предпазни системи, съществуващи в сградите.
 3. Избор на защитни устройства срещу пренапрежения според:
 4. допустимите нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването, което трябва да бъде защитено.
 5. системата на заземяване на ел. захранване (TNS, TNC, TNC-S),
 6. максимално продължително работно напрежение (Uc) и др.
 7. Монтиране на защитни устройства срещу пренапрежения за защита на електронна, далекосъобщителна, електрическа и чувствителна техника.
 8. Монтиране на защитни устройства срещу пренапрежения за защита на системите за измерване, контрол и управление.
 9. Монтиране на фини филтри срещу пренапрежения в крайните контакти или при специално предназначени за целта разклонители.


Направи запитване  Обадете се на - + (359) 32 588 916