Terms of service

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРАВАТА НА КЛИЕНТИТЕ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекламираните доставки на стоки и услуги на интернет страницата https://paradise-electric.eu се предоставят от „ПАРАДАЙС ЕЛЕКТРИК ГРУП“ ЕООД, ЕИК 200262983, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4018, бул. “България” № 86, ет. 6, ап. 71, представлявано от управителя Ернесто Нориега Стефанов (по-нататък наричано за краткост „Изпълнителят“).

Данни за контакт: Моб: 0884 288 089 Email: office@paradise-electric.eu

Адреса на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност, и на който може да се подават евентуални жалби и рекламации от клиенти: гр. „Пловдив“, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 33

Този документ е предназначен да предостави на физическите лица (клиенти или потенциални клиенти) необходимата информация за дейността на Изпълнителя и за техните права съгласно:

1. Закона за защита на потребителите (ЗЗПотр.);

2. Други приложими специализирани законови и подзаконови нормативни актове.

С термина „клиент/клиенти“ по-долу се обозначават единствено физически лица, които имат качеството „потребител“ по смисъла на ЗЗПотр.

Отношенията между Изпълнителя и други търговци се уреждат по силата на търговски договори и не са предмет на настоящото уведомление.

Съгласно чл. 47, ал. 5 ЗЗПотр., информацията в това споразумение следва да се счита за неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и не може да бъде променяна, освен ако страните по договора изрично уговорят друго.

1. Основни характеристики на стоките и услугите, доставяни от изпълнителя

Изпълнителят извършва доставка и монтаж на оборудване и материали за мълниезащита, антикорозионна защита и други продукти в тази връзка. Подробности за предлаганите продукти и услуги могат да бъдат открити в останалите раздели на интернет страницата на Изпълнителя.

Отделно от горното, на клиенти могат да бъдат представяни и изпращани и индивидуални оферти за продукти и услуги, които не фигурират на интернет страницата на Изпълнителя.
Уведомление за правата на клиентите – физически лица 2

2. Крайна цена на стоките или услугите
В крайната цена на продуктите и услугите се включват всички данъци и такси.

Цените се определят според обема на работа и вида, броя и размерите на вложените материали и оборудване.

На клиентите предварително и коректно се съобщават всички всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси.

Когато тези разходи не могат да бъдат точно изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от клиента и се предоставя информация за начина на изчисляване на цената.

3. Условия за плащане, доставка, изпълнение. Срокове за доставка, изпълнение и прекратяване на договорите с клиентите

С оглед спецификите на продуктите и материалите, които могат да бъдат доставени и монтирани в изпълнение на договор с различните клиенти, не е възможно да се установят общи условия за плащане, доставка и изпълнение на договорите.

Начинът и условията на плащане се уговарят индивидуално с всеки клиент.

Изпълнението на строително-монтажните работи, поръчани от клиента, се извършва при спазване на нормативните изисквания към дейността и при съблюдаване на високи стандарти на качество и безопасност.

Договорите с клиентите се прекратяват с пълното и точното изпълнение на услугите.

Сроковете за доставка зависят от наличностите на стоките и локацията, от която се поръчват и също са предмет на индивидуални уговорки между страните.

Сроковете за монтаж зависят от графика на Изпълнителя и клиента, доставката на необходите материали и оборудване и климатичните условия и също са предмет на индивидуални уговорки между страните.

4. Начини за разглеждане на жалби на потребители

Жалби и искания срещу Изпълнителя може да бъдат отправяни до последния на място офиса в гр. „Пловдив“, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 33 по телефона, по имейл или на адрес за кореспонденция: посоченият адрес на офиса. Изпълнителят се задължава да отговори на всяка постъпила жалба в срок не по-късно от 7 работни дни, считано от получаването ѝ.

5. Информация относно упражняване правото на отказ от договора

5.1. Какво е означава право на отказ?

Клиентите имат право да се откажат от договор с Изпълнителя, в 14-дневен срок, който тече от датата, на която клиентите са получили поръчаните продукти или материали, респ. – ако доставката е станала на няколко партиди – от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.

5.2. В кои случаи за клиентите не възниква право на отказ?

Чл. 57 от Закона за защита на потребителите урежда редица случаи – изключения, в които правото на отказ в посочения 14-дневен срок не може да се приложи.

С оглед специфичната дейност на Изпълнителя, изрично посочваме, че клиентите не могат да упражнят право на отказ в следните три случая:

1. Когато услугата е предоставена напълно;

2. Когато изпълнението на услугата е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Изпълнителя;

3. Когато материалите, оборудването или други поръчани продукти са били изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

5.3. Указания за упражняване на правото на отказ

УКАЗАНИЯ ЗА ОТКАЗ

Уважаеми клиенти,

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от от датата, на която клиентите са получили поръчаните продукти или материали, респ. – ако доставката е станала на няколко партиди – от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване по-долу, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате стандартния формуляр за отказ (на стр. 4, в синьо синьо синьо ), но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
NB!!!

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Преките разходи по връщане на стоките/продуктите се заплащат от клиента.

При връщане на продукти, вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единиствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящо уведомяван/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас*договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
– –––––––––––––––––––––-
*Ненужното се зачертава:

6. Законова гаранция и търговска гаранция

6.1. Към строително-монтажните работи, извършени от Изпълнителя, се прилагат минималните нормативно установени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В общия случай се прилага минимален гаранционен срок от 5 години, считано от въвеждането на съответната уредба или съоръжение в експлоатация.

6.2. В случаите извън горната т. 6.1., към продукти или материали, доставени от Изпълнителя, се прилага 2-годишната гаранция по Закона за защита на потребителите.

6.3. Според условията на производителя, клиентът може да получи и търговска гаранция, чиято продължителност надхвърля законовата гаранция. В тези случаи водещ ще по-дългият срок.

6.4. За упражняване на Ваши права по гаранциите, следва да се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в началото на този документ.

7. Рекламации и връщане на платената цена

Когато прилагането на това право произтича от характера на закупените продукти, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Изпълнителят да приведе продукта в съответствие с договора за продажба.

Рекламациите могат да бъдат подадени на място офиса ни в гр. „Пловдив“, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 33 по телефона, по имейл или на адрес за кореспонденция: посоченият адрес на офиса.

Клиентът може да избира между извършване на ремонт или замяна с нов продукт, освен ако това е невъзможно или избраният от клиента начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия, при прилагане на критериите на чл. 112 ЗЗПотр.

Ако в рамките на един месец Изпълнителят не отстрани недостатъците в продукта, клиентът може да върне продукта и срещу възстановяване на цената, или да задържи продукта и за компенсация да поиска намаляване на цената.

8. Извънсъдебно решаване на спорове

Клиентите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове са общите помирителни комисии.

За достъп до алтернативно решаване на спорове онлайн може да се ползва следния линк към Платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

9. Надзорен орган

Комисията за защита на потребителите е надзорният орган, пред когото може да подадете сигнал или жалба, ако считате, че правата ви са нарушени.

10. Поверителност

Доставчикът гарантира сигурността на личните данни на потребителите, като предприема необходимите мерки, за да ги защити от случайно или противозаконно унищожаване, както и от друг вид загуба, от неправомерен достъп на трети лица до тях или друг вид неправомерно използване съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

Подробна информация относно защитата на личните данни се предоставя на Потребителите в нашите Политики за поверителност, която е публично достъпна на интернет страницата ни.

11. Приложимо право

Към неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България, доколкото норми на международното право/правото на Европейския съюз не налагат прилагането на чуждестранно законодателство.

12. Компетентен съд В случай на спорове компетентен е българския съд, доколкото норми на международното право/правото на Европейския съюз не предвиждат друго.

Актуализираната версия на настоящото Уведомление е одобрена и приета от Изпълнителя на 15.02.2019г., в синхрон с изискванията на Закона за защита на потребителите, изм. и доп. ДВ. бр.37от 4 Май 2018г.