Проектиране и изграждане на система за катодна защита на два резервоара за пропан-бутан

Проектиране и изграждане на система за катодна защита на два резервоара за пропан-бутан

Благодарим на фирма ЕКОНТ-91 ООД, която ни се довери за проектиране и изграждане на система за катодна защита на два резервоара за пропан-бутан с обем 1х25 м3 + 1х10 м3, които ще захранват котелната централа на завода.
Защитата от корозия на подземни метални съоръжения се разделя на два основни вида – пасивна и активна.
Двата резервоара ще бъдат защитени с няколко магнезиеви анода „жертвени аноди“ от 4,1 кг. с размери L=375 мм и диаметър d= 83 мм.
През последните години сме участвали в няколко проекта свързани с тази материя:
👉Монди Стамболийски ЕАД в гр. Стамболийски : Проектиране, доставка и монтаж на система за катодна защита на газопровод ниско налягане от АГРС до ТЕЦ Монди Стамболийски. 2016 година.
👉ХАН Омуртаг АД в гр. Шумен: Проектиране, доставка изграждане и пускане в експлоатация на система за ЕХЗ на подземен метален газопровод с дължина 2 км. 2015 година.
👉ЕВРО АЛИАНС ГЕОТЕХНИКА АД в гр. София – Проектирането на система за катодна защита чрез използване на системата с външен ток за обект: „ Рибарско пристанище „ Сарафово“ в кв. 63, УПИ II по плана на кв. „ Сарафово“, гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас. 2013 година.
👉Балканфарма Дупница в гр. Дупница: доставка и изграждане на система за катодна защита на газопровода, който захранва Балканфарма Дупница АД. https://lnkd.in/dEGXPh7U 2018 година.
👉„Леяро ковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД в гр. Радомир: Направа на оценка на състоянието на подземно положен газопровод с дължина 7 км. 2021 година.
👉ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ ООД в гр. Търговище: Направа на оценка на състоянието на подземно положен газопровод с дължина 900 м и доставка и изграждане не система за катодна защита на обект: Газово трасе хлебозавод в гр. Лозница. 2020 година. https://lnkd.in/druPgmBf
👉„ТЕЦ Варна“ ЕАД“: Подмяна на неизправен аноден заземител на катодната защита на газопровод ГРС „ Страшимирово“ –ТЕЦ Варна. 2018 година.
👉“ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ООД: доставка на материали и изграждане на катодна защита на : Промишлен газопровод захранващ АГСКПГ от ГРС-Перник до площадката на автомобилната газоснабдителна станция. 2018 година г.