Нова технология за мълниезащита, система HVI System

HVI system-изолиран кабел за мълниезащита

Защитата от мълнии е от съществено значение за сигурността на нашите сгради и имуществото в тях. В съвременния свят, където технологията продължава да развива и променя начина, по който живеем и работим, се нуждаем от иновативни решения, които да гарантират ефективна защита срещу това естествено бедствие.

HVI SYSTEM е нова технология за мълниезащита, която се откроява със своята напреднала функционалност и надеждност. Създадена с цел да предотврати непредвидими рискове от пробивно напрежение, HVI SYSTEM предлага иновативен подход в защитата на сгради от мълнии и повреди, които те могат да причинят.

Тази система се отличава с висока ефективност и способността си да осигурява сигурността на обектите, като предотвратява възможни щети в електрическите инсталации и чувствително оборудване. Чрез изчисляване на правилното защитно разстояние и използване на фактори като индукция, геометрия и материал, HVI SYSTEM осигурява надеждна защита и спокойствие за собствениците и потребителите на сградите.

В настоящата статия ще разгледаме подробно функционалността на системата HVI SYSTEM, както и методологията за изчисляване на защитното разстояние. Ще проучим нейните предимства и как може да допринесе за подобряване на сигурността на сградите и намаляване на риска от повреди, причинени от мълнии.

Рискове от неуправляемата проява на пробидно напрежение в електрическата мрежа

Практиката показва, че съществува риск от неуправляема проява на пробидно напрежение между елементите на уредбата за външна мълниезащита и разположените по сградата (например по покрива) на метални детайли или съоръжения, както и между елементите на уредбата за външна мълниезащита и електрическата инсталация, намираща се вътре в постройката. Този риск е значителен, когато е недостатъчно разстоянието между елементите на уредбата за външна мълниезащита или системата на токоотдовите от една страна и металните части по защитаваната сграда или съоръжение, например фотоволтаична централа, чилъри, антенно-фидерни устройства, светлини указатели и др.

Пробидното напрежение в електрическата мрежа може да причини огромни щети в инсталацията и свързано чувствително оборудване към нея.

Изчисляването на разстоянието на разделяне /защитно разтояние/ може да се извърши по следната формула:

Където:

Ki: фактор на индукцията, като функция на избраната система (категория) за мълниезащита;

Kc: фунция на геометричното подреждане (коефициент на разделяне на тока)/;

Km- коефициент, изразяващ функцията на материала в точката на апроксимация (на близост, L (m)- измерена геометрична дистанция от едно ниво на еквипотенциално свързване в сградата, до следващото ниво на еквипотенциално свързване.

Коефициент Ki (фактор на индуктията на съответния тип мълниезащитна уредба) изразява степента на опасност от проява на стръмнина на токовия импулс.

Факторът Кс: разглежда дадени формулите за изчисляване на неговите стойности при различни варианти.

Материалният фактор /функцията на материала/ Km показва изолационните характеристики на елементите на околната среда.

Методологията за изчисляване на това защитно разстояние е описана в стандарт БДС EN 62305-3.

Фиг 1. Защита на съоръжение със защитно разстояние (S)

Минималното защитно разстояние (S), между фотоволтаичните модули и най-близкия мълниеприемник или елемент от мълниезащитната уредба трябва да е между 0.5 и 1 метър, за да се предотврати повреда във фотоволтаичната централа.

При преминаване на част от тока на мълнията по кабелите на съоръжението на централата съществува опасност от смущения или интерферентно куплиране и значително повишение на напрежението от окабеляването, захранващо електроуредите. Тези преходни токове могат да проникнат в сградата чрез окабеляването на централата, да нанесат повреди и да предизвикат аварии.

При фотоволтаични централи с голям размер изискваното минимално защитно разстояние (S) между елементите на мълниезащитната уредба и металните части на фотоволтаичната централа понякога не може да бъде спазено. В такива случаи трабва да се прегледа инсталираната мълниезащта и ако се налага, да се направят промени.

При случаи, когато минималното защитно разстояние (S) между елементите на мълниезащитната уредба и металните части на фотоволтаична централа не може да се спази, предлагаме да се използва новата система HVI.

Фиг 1. Защита на съоръжение със система HVI

                                                             Фиг1. Разрез на кабел HVI

Фиг 2. Кабел, част от система HVI

Какви характеристики има мълниезащитната система HVI?

 

 • Системата осигурява необходимото защитно разстояние (S) от структурата или съоръжението;
 • Постъпващата енергия се абсорбира чрез HVI система и безопасно се пренасочва към заземителната система на сградата;
 • Избягване на странични искрови разряди  между елементите на мълниезащитата и сградата или конструкцията (съоръжението), която е защитена;
 • Системата HVI постига еквивалентно защитно разстояние (S) до 0,75 метра във въздуха или 1,5 метра в твърда материя;
 • Системата определено намалява силата на електростатичното поле, което ще доведе до по-малко индукция;
 • При използване на тази система се запазва защитното разстояние (S) с помощта на HVI система. Тя се препоръчва да се използва в обекти, в които няма такава възможност да се запази разстоянието (S) поради липса на достатъчно място или просто поради естетически причини.

Системата се състои от следните компоненти:

 • Високоволтов кабел HVI
 • Изолирани мълниеприемникови пръти
 • Аксесоари за закрепване (стойка за прихващане, опори и държачи)

Фиг 3. Елементи на система HVI

Фиг 4. Елементи на система HVI

Кога се препоръчва да се използва новата система за мълниезащита HVI?

 • Когато не можем да запазим подходящото защитно разстояние (S) от защитените елементи.
 • На места, където има голяма вероятност от преминаване на хора.
 • Където трябва да се избягват опасните странични искрови разряди.
 • Когато се изисква да се запаси естетиката на обекта.

Примери на фотоволтаични централи защитени със система HVI.

Фиг 5. Приложение на система HVI

Фиг 6. Приложение на система HVI

                                           Фиг 7. Приложение на система HVI

Фиг 8. Приложение на система HVI

Новата HVI система за мълниезащита осигурява надеждна защита и спокойствие! Ние използваме тази технология и имаме опит в инсталирането й при различни обекти. Свържете се с нас и се консултирайте с нашите експерти по мълниезащита, за да намерите най-доброто решение за вашите нужди.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.