Национална електрическа компания (НЕК)

Национална електрическа компания (НЕК)

Описание на проект
През 2015 година Парадайс Електрик проектира система за мълниезащита в пет водноелектрически централи на Националната електрическа компания (НЕК). Това са: ВЕЦ “Бояна”, ВЕЦ “Бял Извор”, ВЕЦ “Тъжа”, ВЕЦ “Устово” и ВЕЦ “Бели Искър”.

“Техническите изисквания на НЕК за проектиране на мълниезащитата за тези водноелектрически централи включваха: да бъде заложена мълниезащита с изпреварващо действие
покриваща с диаграмата си сградоцентралата, ОРУ и територията около ВЕЦ-овете; да е заложено изграждането на отделен и напълно самостоятелен заземителен контур, който да бъде галванично и пространствено разделен от заземителния контур на ВЕЦ-а, както и предложените мълниеприемници с изпреварващо действие задължително да имат по два токоотвода, съгласно стандартите NFC 17-102:2011 г. и UNE 21186:2011 г.“

В проекта беше необходимо да бъде представено измерване на специфичното съпротивление на почвата на мястото, определено за изграждане на заземителния контур, с цел точното определяне на конфигурацията му. Предложената конфигурация за заземяване беше обоснована на база изчисления с използване на професионален софтуер.

Проектираната мълниезащитна уредба за всяка водноелектрическа централа предлага употребата на броячи на мълнии, които ще позволят да се контролира и да се води статистика за попаденията на мълнии върху въпросните водноелектрически централи.