Защо трябва да се извършва проверка на заземителната инсталация?

С времето заземителните електроди и техните връзки с времето могат да загубят своята ефективност поради корозия, влага и високи температури. Това може да доведе до увеличение на съпротивлението на заземителните инсталации, което в свой ред може да предизвика проблеми с електрическото захранване и електрически прекъсвания. 

Периодичната проверка на заземителните инсталации е от решаващо значение за гарантирането на техния ефективен работен капацитет. В тази статия ще разгледаме защо е необходима тази проверка и какво включва тя. Освен това ще обсъдим методите за измерване на съпротивлението на заземителни уредби.

Защо и колко често е необходима проверка на заземителните инсталации?

В случай на проблеми с електрически прекъсвания, проблемът би могъл да е свързан с прекъсване на заземения нулев проводник или с лошо качество на електрическото захранване. Ето защо  силно се препоръчва да се проверяват всички заземителни инсталации и техните компоненти поне веднъж годишно, като част от нормалния план за прогнозна поддръжка. 

Какво включва проверката на заземителна инсталация?

По време на периодичните проверки, се извършва измерване на съпротивлението на заземителната инсталация. 

Ако се измери повишение на съпротивлението с повече от 20%, техникът би трябвало да изследва произхода на проблема и да направи корекция за намаляване на съпротивлението, като смени или добави земните електроди в съответната заземителна уредба.

Кои са методите за проверка или измерване на заземителните инсталации?

Като част от обичайната проверка на заземителната инсталация, съпротивлението на заземяване трябва да бъде измерено преди да бъде пусната в действие електрическата система.

За измерване на заземяването съществуват следните методи:

 • Чрез кривата на пада на потенциала;
 • Чрез метод от 62 %;
 • Чрез четирите потенциала;
 • Чрез пресичане на кривите;
 • Чрез наклона;
 • Чрез триъгълна звезда;
 • Чрез инжектирания ток;
 • Чрез индуктивното напрежение;
 • Чрез естествен репер;
 • Селективен.

Кой е най-популярният метод за измерване на заземяването?

В международен аспект най-използван е методът на крива на пада на потенциала. Схемата му за измерване е представена по-долу:

проверка на земно

Фигура 1. Схема на измерване на съпротивлението на заземителна инсталация

На схемата:

d: е разстоянието на разполагане на помощния токов електрод,  което трябва да е 6.5 пъти по-голямо от най-голямата дължина на заземителната инсталация за измерване, за да се постигне точност от 95 % (според стандарт IEEE Std 81- 1983. “Стандарт за измерване специфично съпротивление, импеданс на заземителите и повърхностен потенциал на почвата в заземителните инсталации”)

x: е разстоянието от помощния електрод за напрежение.

R: е съпротивлението на заземителната инсталация, изчислено като V/I.

Този метод може да бъде приложен при измерването на малки или сложни заземителни уредби, ако се изобрази графично цялата  крива на полученото съпротивление за различните разстояния, където се разполага електродът за напрежение. 

Единственият недостатък на този метод е, че за да се извърши измерването на заземителни уредби с големи размери (големите зазем. инсталации), се изискват много дълги кабели. Това е и най-дидактическият метод. 

Получените графики при извършването на измерването могат да служат при прилагането и на други методи.

Стойността на съпротивлението на заземителната инсталация може да се измери  чрез този метод, когато разположението на помощния електрод за напрежение се намира на 61,8% от разстоянието на помощния електрод за тока, при условие, че теренът е еднообразен.

Препоръки при измерване на заземяването

Винаги се препоръчва да се повтори измерването на заземителни инсталации, като се използват различни посоки и разстояния, за да се проверят резултатите. Това може на отстрани всички грешки, които могат да се появят поради различни характеристики на терена и да промени реалните резултати на съпротивление на заземяването.

Когато се избира един заземителен тестер (уред за измерване на съпротивлението), трябва да сте сигурни, че резолюцията и стойността са подходящи и с необходимото качество. Грешки  в тестера може да причинят излишни разходи в дизайна и поддръжката на заземителните уредби или в най-лошия случай – опасни инсталации.

В много случаи смущенията могат да повлияят неблагоприятно върху измерванията. Затова е общоприето да се извършват в близост до подстанции и други подходящи места, където условията не влияят на заземителния тестер.

Условия, които могат да повлияят на измерването

Паразитни токове: за индустриална честота (50Hz), пораждат напрежения, които могат да причинят човешка смърт или да повлияят на отчитането на заземителния тестер.

Магнитни полета: терените, намиращи се в близост до електрически мрежи с  високо напрежение и подстанции също е добре да се избягват.

Помощните електроди трябва да работят със съпротивление до 5000 Ω, с грешка на измерването по-малко от 3%.

Затова е важно преди да започне каквото и да е измерване на заземителна инсталация, да се извърши измерване на напреженията, предизвикани от съществуващите в почвата паразитни токове. При откриване на високи стойности на напрежение, е препоръчително да не се продължава с измерването.

Какви уреди за измерване на съпротивлението ви предлагаме?

“Имате големи разходи за измервателна и изпробваща  техника: “Chauvin Arnoux, Megger, Fluke, Metrel? “ Предлагаме Ви уникалната възможност да закупите уред за измерване на земно съпротивление на същото качество, но на по-добра цена. Вие спестявате, ние Ви гарантираме качество!

Нашата фирма предлага голямо разнообразие от заземителни тестери. Всички те отговарят на установените европейски и международни изисквания и нормативи. 

Основни предимства на нашите заземителни тестери:

 • ИЗМЕРВАНЕ НА ЗЕМНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ
 • ИЗМЕРВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПОЧВАТА (МЕТОД НА WENNER)
 • ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА СМУЩЕНИЯТА
 • ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ ПОРАДИ ПАРАЗИТНИ ТОКОВЕ
 • ВИСОКА ТОЧНОСТ
 • АВТОМАТИЧНА ДЕТЕКЦИЯ НА СМУЩЕНИЯ
 • ВГРАДЕН ПРИНТЕР (ПО ИЗБОР)
 • АВТОМАТИЧЕН ИЗБОР НА ОБХВАТА
 • ДИРЕКТНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПОЧВАТА
 • ВГРАДЕНА ПАМЕТ

Гарантираме Ви бързо, сигурно, надеждно и точно измерване с използването на тези измервателни уреди. Те са сигурна инвестиция, за която няма да съжалявате. 

В случай че имате въпроси или нужда от изграждане на заземяване, не се колебайте да се свържете с нашия екип

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.