Каква е необходимостта от поддръжка на мълниезащитната уредба?

grounding-заземяване

За да гарантираме безопасността на сградите и обитателите им, мълниезащитните системи трябва да бъдат поддържани и мониторирани редовно. Националните и международните разпоредби (NF-C 17 102, БДС EN 62305) предписват периодични проверки на мълниезащитната уредба, които позволяват откриване на отклонения от референтните стандарти или аномалии в инсталацията, причинени от условия на околната среда, като корозия или разширяване на сградата, където мълниезащитната система се намира.

Защо е необходима поддръжка на мълниезащитната уредба?

Инспекцията на мълниезащитната система трябва да бъде част от рутинната поддръжка на сградите и годишните планове за действие. Ако тази система не се поддържа правилно, съществува риск попаденията на мълниите да не се контролират, нито да се разпръсне тока им по безопасен начин.

За да работи системата за мълниезащита оптимално, всяка част трябва да бъде в добро състояние:

  • Мълниезащитните пръти трябва да работят правилно. В случай на един мълниеприемник с изпреварващо действие, елементът който излъчва възходящия лидер, трябва да бъде напълно работещ, за да поддържа времето на аванс ΔТ, което е измерено в лабораторията.
  • Токоотводите трябва да поддържат непрекъснатост по всяко време и да са добре закрепени, за да се избегнат искри и счупвания.
  • Земното съпротивлението трябва да остане под 10 ома, така че токът от мълнията да се разсейва бързо, минимизирайки връщането на токове и допирните напрежения, което може да бъде много опасно за хората.

Как се извършва проверка на мълниезащитата инсталация?

Процедурата за поддръжка на тази уредба се състои от два вида проверки:

Визуална проверка на мълниезащитни системи

При нея трябва да се провери, че: 

  • Няма повреди, поради удари от мълния.
  • Мълниезащитната уредба поддържа всички свои елементи в добро състояние.
  • Непрекъснатостта на проводниците е правилна.
  • Всичките им закрепванията са в добро състояние.
  • Няма части и елементи, повредени от корозия.
  • Състоянието на изравняване на потенциалите е правилно.

Пълна проверка при поддръжката на мълниезащитната система

Пълната проверка включва визуалните инспекции, описани по-горе, както и други мерки. Необходимо е да се провери електрическата непрекъснатост на проводниците и правилното функциониране на мълниеприемник с изпреварващо действие или мълниеприемникови пръти съгласно спецификациите, посочени от производителя.

В случай, че има инсталирани активни мълниеприемници, трябва да се тестват, за да се определи дали още работят.  Активните мълниеприемници се монтират в най-високата точка на конструкцията, винаги на минимум два метра над всеки елемент, който трябва да бъде защитен и и поставен обикновено на 5 метрова мачта.

За да улесни тази задача за поддръжка, “Парадайс Електрик Груп” използва и предлага тестери за проверка на моделите мълниеприемници на марка Ingesco и IONIFLASH MACH NG.

Мълниеприемниците Ingesco PDC-E и PDC-Air могат да се тестват с един  мултиметър/мултицет, без нужда от допълнителен тестер.

По отношение на заземителната система е от съществено значение да се измери земното съпротивление, тъй като то може да варира с времето. Важно е също така да се гарантира, че то остава под 10 Ω. Препоръчва се да се проверява заземяването всяка година. Всъщност в много страни има регламент, който изисква това.

Ако се достигат високи стойности на съпротивление, ще е необходимо да се използва продукт, подобряващ почвата, като подобрител за заземяване „Зевс“ или да се промени изградената конфигурация за заземяване.

По същия начин инспекцията трябва да провери дали линии, които изискват защита срещу пренапрежения, са защитени с подходящи устройства.

След извършване на описаните проверки и при установяване на влошаване или аномалии в системата, е от съществено значение да се поправят или да се вземат необходимите коригиращи мерки в най-кратки срокове, за да се осигури оптимална защита.

И при двете периодични проверки (визуална и пълна) лицето, което отговаря за дейностите по поддръжката, трябва да изготви доклад, който информира за извършените проверки, като предостави данни и снимки.

Кога трябва да извършим проверка на мълниезащитна уредба?

Съгласно стандартите, системите за защита от мълнии трябва да преминат проверка, когато структурата на сградата е модифицирана или ремонтирана, а също и когато структурата е била ударена от мълния. Затова е много полезно да има брояч на мълнии, който да информира за броя на ударите на мълнии по сградата. Парадайс Електрик предлага голяма гама броячи на мълнии.

Дори и да не възникнат тези ситуации, периодично трябва да се прави проверка на системата за мълниезащита. Като част от протокола за поддръжка се извършват следните видове проверки:

Визуална проверка: Годишна ревизия на нивата на защита I и II. За нива III и IV визуалната проверка трябва да се извършва поне на всеки две години.

Пълна проверка: За нива на защита I и II пълната проверка се извършва най-малко на всеки две години. За нива на защита III и IV проверката се извършва най-малко на всеки 4 години.

Пълна проверка на критичните системи: Тази проверка трябва да се извършва поне веднъж годишно за всички нива на защита.

В някои страни като Мексико, Индия, Куба наред с други, дъждовният сезон има високи проценти на валеж и е концентриран в много къс период от годината. В тези случаи е много важно да се извърши поддръжката на мълниезащитната уредба преди началото на този период от годината. Свържете се със нашия специалист, за да извършите необходимата проверка на системата си за мълниезащита и да получите подходящ съвет.

“Парадайс Електрик” предлага голям избор от мълниезащитно оборудване, както и услуги за проверка и поддръжка на системите за мълниезащита. Не рискувайте безопасността си – свържете се с нашите специалисти и получете професионални съвети и услуги за поддръжка на мълниезащитната уредба.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.