Основни конвенционални методи за проектиране на мълниезащита

Конвенционалната мълниезащита, известна още като пасивна мълниезащита, е най-популярният метод за предпазване на сгради и оборудване от вредните въздействия на гръмотевичните бури. Това е система от пасивни елементи, които са разположени така, че да привличат и отведат електрическите разряди, предизвикани от мълнията.

Конвенционалните мълниезащитни инсталации се проектират и изграждат на база на три основни метода: метод на въртящата се сфера, метод на ъгъла и метод на мълниезащитната мрежа. Тези методи позволяват да се определят местата за поставяне на мълниеприемниковите елементи и начините на защита.

Основни конвенционални методи за проектиране на мълниезащита

Метод на въртящата се сфера

При прилагането на този метод се прави една фиктивна въртяща се сфера с радиус R над обекта или съоръжението, които трябва да бъдат защитени. За защитени се смятат точките, които се намират между повърхността на сферата и повърхността на защитения обект или съоръжение.

Точките, в които сферата опира в различните части на обекта и земята, има по-голяма вероятност да бъдат поразени от мълнии.

Въртящата се сфера е следствие от електрогеометрическия метод. Този метод е се използва предимно за проектиране на мълниезащита на електропроводни линии. Местата за монтиране се определят чрез мълниезащитни въжета.

Към момента това е най-точният метод за определяне на местоположението на конвенционалните мълниезащитни системи.

Радиусът R се определя като:

R сфера: 10 x (I)0.65        (1)

Където I: токът на първоначалния обратен лидер в KA

rolling sphererolling sphere 1 rolling sphere method and mesh-catenary conductors

Фигура 1. Прилагане на метода на въртящата се сфера

За първо ниво мълниезащита радиусът на въртящата се сфера е 20 м

Минималните стойности на тока на мълнията и радиусите на въртящата се сфера за всяко ниво на мълниезащита са показани в следната таблица:

Параметри Ниво на защита
I II III IV
Минимална върхова стойност на тока на мълния (I) kA 3 5 10 16
Радиус на въртящата се сфера (R) m 20 30 45 60

Тези нива и стойности на тока са дадени, за да може избраната външна система за мълниезащита да улови с избрания радиус всяка една  мълния със стойност на тока, същата или по-висока от избраната според таблицата, и да не позволи пряко попадение на мълния върху предпазвания обект.

Метод на ъгъла

Методът на ъгъла представлява опростяване на метода на въртящата се сфера. При него за дадена относителна височина съществува определен ъгъл на защита от върха на мълниеприемника или въздушното въже за защита, който може да се определи чрез Фигура 2.

Височината h във Фигура 2 се определя в зависимост от височината на  мълниеприемниковия прът по отношение на защитаваната повърхност, и в зависимост от това мълниеприемниковите пръти се поставят така, че чрез ъглите, които образуват, да се предпази цялата повърхност на защитавания обект.

Международният опит показва, че най-често използваният ъгъл при прилагането на този метод е ъгълът на защита 45o.

Метод на ъгъла

Фигура 2. Графика за определяне на ъгъла на защита според мълниезащитното ниво

angle method

Фигура 3. Прилагане на метода на ъгъла

При какви условия не можем да приложим метода на ъгъла?

Методът на ъгъла не може да се прилага при стойности по-високи от посочените c ● . При такива случаи се прилагат само методът на въртящата се сфера и методът на мрежата.

Височина (h): ъгълът на защита не се променя за височини по-малки от 2 метра.

Метод на мрежата

Този метод се използва главно в случаи, при които трябва да се защитят равни повърхности. Смята се, че една проводима мрежа може да осигури защитата от преки попадения на мълнии на целия обект.

В този случай мълниезащитните проводници се монтират върху:

  • Краищата на покрива
  • Козирките на сградата
  • Мрежата трябва да е проектирана така, че токът на мълнията винаги да намира поне два възможни пътя за изход.

мрежа

Фигура 3. Приложение на метода на мрежата

Стойностите на мрежата в зависимост от нивото на защита са дадени в следната таблица:

     Ниво на защита Клетката на мрежата в метри
                I 5 x 5
                II 10 x 10
                III 15 x 15
                IV 20 x 20

 Вече повече от 10 години фирма “Парадайс Електрик Груп” предлага на своите клиенти най-добрите и иновативни методи за проектиране и изграждане на мълниезащита. Ако имате нужда от защита от мълнии, можете да се доверите на нашия опит и професионализъм.  Екипът ни ще установи кои са най-подходящите цялостни технически решения за мълниезащита за вашия проект и ще ги осъществи без компромис в качеството.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.