Защитни устройства срещу пренапрежения за електрически мрежи НН

surge damage

В съвременния свят, където електроенергията играе ключова роля във всички сфери на нашия живот, защитата на електрическите мрежи срещу пренапрежения е от съществено значение. Пренапреженията могат да причинят сериозни щети на електрооборудването, да нарушат нормалното функциониране на системите и да предизвикат загуби на данни или дори на човешки живот.

За да гарантираме надеждна и безопасна работа на електрическите мрежи, е важно да изберем правилните защитни устройства, които да предотвратят или ограничат възникването на пренапрежения. Това изисква използването на методология за избор, която да обхване всички релевантни аспекти и да осигури ефективни решения.

В настоящата статия ще разгледаме методологията за избор на защитни устройства срещу пренапрежения за електрически мрежи ниско напрежение.

Методология за избор на защитни устройства срещу пренапрежения за електрически мрежи ниско напрежение

За да защитим правилно всяка сграда или обект сме преработили една методология, която да ви позволи да изберете по правилен начин устройствата за защита от пренапрежение на ел. мрежи ниско напрежение.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАРЪЧНИКА ТУК

При избора на ЗУП трябва да се имат предвид няколко критерии:

Форма за вълната

Вълна 1.2/50 µs: Стандартизирана пренапрежителна вълна, която се добавя към стандартното мрежово напрежение. Използва се от производителите на електроуреди за тестване на изделията.

Вълна 8/20 µs: Токова вълна, която преминава през уредите, когато са обект на пренапрежение (ниска енергия).

Вълна 10/350 µs: Токова вълна, която преминава през уредите, когато са обект на пренапрежение, дължащо се на пряко попадение от мълния.

Видове технологии

Защитно устройство Тип 1+2: Защитно устройство, предназначено да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнено по мощност с това от пряко и непряко попадение на мълнии или комутационно пренапрежение. Защитното устройство е преминало успешен тест според стандартите с вълна 10/350 µs (клас 1 тест) и с вълна 8/20 µs (клас 2 тест).

Защитно устройство Тип 2: Защитно устройство, предназначено да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнено по мощност с това от непряко попадение на мълнии или комутационно пренапрежение. Защитното устройство е преминало успешен тест според стандартите с вълна 8/20 µs (клас 2 тест).

Електрически параметри

Up: Ниво на защита по напрежение. Това е параметър на защитното усройствo, който характеризира ограничаването на напрежението от самото устройство. Нивото на защита Up определя стойността на напрежение, при която се активира защитното устройство.

In: Номинален разряден ток. Стойност на върховия ток при вълна 8/20 µs, протичаща (15 пъти) през защитното устройство. Използва се, за да се определи стойността на Up на защитното устройство.

Imax: Максимален разряден ток. Стойност на върховия ток при вълна 8/20 µs, протичаща през ЗУП (1 път), с амплитуда, отговаряща на тестова последователност клас 2. Imax е по-голям от In.

Iimp: Импулсен ток за тестове на ЗУП клас 1. Импулният Iimp ток се определя от върховия ток Ipeak и стойността на заряда Q, и се изпитва в зависимост от работната тестова последователност. Използва се, за да се категоризират защитните устройства според тестове клас 1 (вълна 10/350 µs съответстват с тези тестове)

Un: Номинално AC напрежение на мрежата: номиналното напрежение между фаза и нула (AC rms стойност).

Uc: Максимално продължително работно напрежение. Максималното AC/DC напрежение, което може да бъде приложено за продължително време на защитно устройство. Uc трябва да бъде по-високо от работното напрежение на ел. система.

От споменатите параметри най-важни са следните:

  1. Максимално продължително работно напрежение (Uc)
  2. Защитно ниво на напрежение (Up)
  3. Енергиен капацитет

Избор на енергийния капацитет

От статистиката за мълниите е известно, че около   95 % от токовете на мълнията имат амплитудна стойност до около 14кА и 5% до 80кА. Имайки предвид, че при разпределителните системи и системите НН, директно попадение засяга не само една фаза, но и трите (поради късото разстояние между фазите) и това, че токът на мълнията минава в двете посоки на електропровода, токът на мълнията може да бъде оценен на 6 кА (с първо приближение). От това се приема с 95% вероятни стойности от 2 до 3 кА и с 5% вероятна стойност от 13 кА като амплитудна стойност за една фаза, например за едно ЗУП.

Координация на защитни устройства срещу пренапрежения

След като се определят характеристиките на входящото защитното устройство, защитата трябва да се комплектова с един или допълнителни зашитни устройства.

Входящият катоден отводител не осигурява ефективна защитаза цялата инсталация сам по себе си. Ако дължината на кабела след него надвишава 10 м, може да се получи така, че стойността на остатъчното напрежение да се удвои.

Ето защо защитните устройства срещу пренапрежения трябва да се координират, когато се употребяват заедно.

Координация се изисква когато:

Входящият катоден отводител не осигурява нужното ниво на защита по пренапрежение Up само по себе си.

Препоръчително решение:

Използване на катоден отводител тип 2.

Забележка: Координацията между тип 2 зашитни устройства е анализирана, използвайки техния относителен разряден ток I max (8/20), започвайки от предходното табло и продължавайки в посока към защитаваното оборудване. Взима се предвид прогресивно намаляване на I max.

Напр.: 65 kA последвано от 15 kA.

Всички катодни отводители на Raycap тип 2 се координират помежду си, спазвайки минимално разстояние от 1 м между тях.

Каскадирането на тези устройства трябва да бъде енергийно координирано  съгласно IEC 61643-12 или IEC 61643-22. Производителят на защитните устройства трябва да предостави достатъчна информация как да се постигне енергийна координация между неговите защити.

В заключение, изборът на подходящи защитни устройства срещу пренапрежения е от съществено значение за надеждната и безопасна работа на електрическите мрежи ниско напрежение. 

За да се гарантира правилният избор на защитните устройства, е препоръчително да се консултирате със специалисти в областта. Нашата компания е на разположение да ви помогне с безплатна консултация относно избора на подходящите устройства.

За да се свържете с нас и да получите допълнителна информация, можете да ни пишете на office@paradise-electric.eu или да попълните контактната форма на сайта ни. 

Внимателно избрани и правилно инсталирани защитни устройства срещу пренапрежения ще осигурят надеждна защита на вашата електрическа мрежа ниско напрежение и ще ви помогнат да предотвратите повреди и прекъсвания в електрозахранването.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.